Archive for Tháng Sáu 22nd, 2018

Letter –of – Pham Thanh to US Presiden- Donald John Trump.

Tháng Sáu 22, 2018

Mr. Ba Dam Xoe Pham Thanh

Journalist, writer, Vietnamese citizen.

Permanent residence: Hanoi, Vietnam

Email: badamxoevietnam2@gmail.com

Facebook:   https://www.facebook.com/profile.php?id=100005584186799

 

Mr.Donald Trump                                                 Hanoi, June, 21, 2018

President of the United States

The White House

Washington DC

The United States

Dear Mr. President

I adore you, not because you are an excellent businessman, but, in my opinion, you hate communism and dictatorship deeply in your heart. You are a righteous person “The rhetoric is followed up with action.” I have learned by heart many your quotes, but one I like the most is what you stressed at the United Nations: “From Soviet Union to Cuba to Venezuela, wherever true socialism or communism’s been adopted, it’s delivered anguish, devastation and failure” and “If I were President, the Communism must die under my hand.” The Supreme Being understood your heart and made you the 45th President of the United States. For me, that means you and the United States have the duty to erase the communism on earth. God trusts in you and put that responsibility on your and Americans’ shoulders.

(more…)

Xin ngả mũ kính phục chín (9) sự vĩ đại của Trọng lú. Trọng lú muôn muôn năm.

Tháng Sáu 22, 2018

Nhóm Bà Đầm Xòe (fb 20.6.18)

– Mặt Trọng lú không có một nét tinh hoa , anh minh nào. Ấy mà Trọng lú được lãnh tụ cộng sản thế giới đương đại Tập Cận Bình trọng dụng, cho làm vua nước Việt Nam. Đấy là sự vĩ đại thứ nhất của Trọng lú.

– Trọng lú chỉ biết đọc thông, viết thạo mấy chữ cộng sản, Mác Lenin mà thành tiến sĩ, lại còn được Thái Lan tặng cho bằng tiến sĩ danh dự. Đấy là sự vĩ đại thứ hai của Trọng lú.

(more…)