Archive for Tháng Ba 25th, 2018

VÒNG TRÒN BẤT TỬ GẠC MA

Tháng Ba 25, 2018

(Tưởng nhớ các anh nhân ngày 14/3)

Đặng Huy Văn

Vòng Tròn Bất Tử Gạc Ma

Sáu tư người lính giữ cờ vàng sao

Trước họng súng của giặc Tàu

“Quân ta không được bắn vào đối phương!”

Đây là lệnh của trung ương

Vì Lê Chột Mắt xót thương lính Tàu

Thà hi sinh máu đồng bào

Để Bắc Kinh tặng long bào phong vương

Nguyễn Mậu Phong, Trần Văn Phương…(1)

Xác đầy máu tay còn giương ngọn cờ!

(more…)