Archive for Tháng Mười 6th, 2017

Một Lời Cảnh Cáo Khó Hiểu Lầm?

Tháng Mười 6, 2017

Vũ Thạch

Khai mạc Hội nghị trung ương đảng, ngày 4.10.2017

Hầu như mọi tuyên bố chính sách của lãnh đạo đảng tại các cuộc họp lớn đều được nói bằng 2 phiên bản, hoặc có 2 ý nghĩa nhắm vào 2 loại đối tượng khác nhau – một cho nội bộ đảng và một để tuyên truyền đến quần chúng.

Vậy 3 điều mang tính chính sách mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa nêu tại Hội Nghị Trung Ương nên được hiểu như thế nào?

Một cách tóm tắt, ông muốn làm 3 chuyện một lúc:

– Cắt giảm biên chế,

– Cải tổ hệ thống chính trị cồng kềnh,

– Cải tổ hệ thống kinh tế đi kèm với cải tổ chính trị.

(more…)