Archive for Tháng Mười Hai 13th, 2016

Donald Trump, sẽ là một hiện thân của cộng sản diệt cộng sản độc tài (Mỗi tuần mỗi câu chuyện về D.Trump).

Tháng Mười Hai 13, 2016

Nhóm Bà Đầm Xòe

trum

Phàm đã là ngươi cộng sản khi đã học qua lý luận chính trị cao cấp đều biết đến hai luận điểm của triết học Mác – Lê nin:
1- Kinh tế là yết hầu của chính trị.
2- Vũ khí phê bình không thể thay thế bằng vũ khí.
Tôi không biết ông Donald Trump học được điều này ở đâu? Nhưng những việc ông nói và làm đã và đang diễn ra tôi có cảm nhận như ông đã ngấm vào tâm cốt hai luận điểm của triết học Mac – Lê này.
Nước Mỹ phải mạnh về kinh tế thì nước Mỹ mới nắm yết hầu, điều chỉnh nhịp thở cho những nước còn lại.

(more…)