Thư Gửi Ngài Tổng Thống Nước Mỹ – Barak Obama

Thư Gửi Ngài Tổng Thống Nước Mỹ – Barak Obama

ma

Kính thưa Ngài.
Nhóm Bà Đầm Xòe cũng như nhiều người Việt Nam nghĩ rằng, chuyến thăm Việt Nam từ ngày 22 tháng 5 năm 2016 của Ngài là để Ngài thực hiện sứ mệnh của Ngài đối với nước Mỹ trong mưu đồ dàn xếp một trật tự thế giới mà người Mỹ đang cầm đầu. Chúng tôi cùng những người Việt Nam chân chính tôn trọng những quyền đó của Ngài.
Chúng tôi, trước và nay chỉ mong Ngài Tổng thống nước Mỹ đừng như con lừa để cho Cộng sản Việt Nam xâu mũi và dắc Ngài đi theo cách của họ mà thôi.
Hẳn Ngài chưa quên, sau chiến tranh năm 1975 đến nay, người Mỹ đã liên tục thực hiện nhiều quyết sách đối với Cộng sản Việt Nam. Người Mỹ hy vọng một ngày Cộng sản Việt Nam sẽ sám hối và thức tỉnh làm người bình thường. Đó là: Nước Mỹ không ngừng viện trợ nhân đạo cho Việt Nam, rà phá bom mìn cho Việt Nam, bỏ cấm vận cho Việt Nam, đồng thuận cho Việt Nam vào Tổ chức thương mại thế giới ( WTO), đồng thuận để Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc, bán vũ khí cho Việt Nam, ký kết hợp tác chiến lược Mỹ -Việt, vân vân, và gần đây đang thúc đẩy giúp Việt Nam ra nhập tổ chức Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). Thậm chí, Tổng thống Mỹ còn không sợ bẩn ghế Nhà Trắng, hạ mình mời thủ lĩnh Cộng sản Việt Nam là Phan Văn Khải và Nguyễn Phú Trọng ngồi vào ghế của tòa Bạch ốc trong tư thế một nguyên thủ quốc gia. Nước Mỹ đã hạ mình và tốn nhiều của cải để thực hiện hy vọng Việt Nam có bước thay đổi.
Nhưng, đáp lại những thiện chí đó là sự lừa dối nước Mỹ của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Những người Cộng sản Việt Nam chưa từng đánh giá đúng giá trị của người Mỹ, nước Mỹ. Họ không ngừng chửi rủa, phê phán và lên án nước Mỹ trong tất cả các vấn đề của nước Mỹ với nước Mỹ và nước Mỹ với thế giới. Chưa bao giờ họ thực sự coi nước Mỹ, người Mỹ là bạn. Miệng họ nói, mong muốn “khép lại quá khứ”, nhưng hành động thì luôn ngược lại. Miệng họ nói “tôn trọng nhân quyền” nhưng hành động thì luôn ngược lại, vân vân. Họ chưa bao giờ có một thái độ trân trọng đúng mức đối với nước Mỹ, người Mỹ. Họ chỉ thực sự coi trọng tiền của của nước Mỹ và tìm mọi thủ đoạn để moi tiền của của nước Mỹ. Họ coi người Mỹ chỉ như những chú cừu và những con bò sữa mà thôi.
Bản chất dối trá, lọc lừa của chính quyền Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là một sự thật luôn hiện hữu.
Nước Mỹ là một cường quốc dân chủ, một cường quốc kinh tế, một cường quốc an ninh quốc phòng, một cường quốc khoa học kỹ thuật, luôn đứng ở vị thế hàng đầu thế giới, không thể cứ tiếp tục ngu ngơ, tiếp tục hiệp sĩ để cho Cộng sản Việt Nam lừa dụ mãi được. Tiền của người Mỹ làm ra cũng từ mồ hôi nước mắt của những người lao động Mỹ mà có. Nền cộng hòa vững mạnh của nước Mỹ cũng xây nên từ xương máu của nhân dân Mỹ mà có. Nước Mỹ được thế giới tôn trọng cũng là từ mô hôi, nước mắt và máu xương của nhân dân Mỹ đổ ra mà có. Nước Mỹ cũng đã từng vì Việt Nam mà hy sinh tới 58.000 mạng người, hơn 305.000 người bị thương, tiêu tốn hàng chục tỷ đô la để mong xây dựng một nước Việt Nam có tự do, dân chủ. Xương cốt và linh hồn của những người Mỹ đã hy sinh và bị thương này vẫn còn lẩn khuất trên đất nước Việt Nam và ngay trong lòng nước Mỹ.
Tất cả những giúp đỡ, hy vọng từ trước đến nay của người Mỹ đối với Việt Nam mới chỉ làm lợi cho những người cộng sản cầm quyền mà chưa mang lại lợi ích đáng kể nào cho nhân dân Việt Nam.
Vì vậy, trong chuyến đến Việt Nam từ ngày 22 tháng 5 năm 2016 này, chúng tôi mong Ngài Tổng thống nước Mỹ – B. Obama hãy đừng quên lịch sử, đừng chỉ vì quyền lợi riêng của nước Mỹ mà Ngài tiếp tục giúp đỡ Cộng sản Việt Nam như nước Mỹ đã và đang làm. Ngài cũng không nên vì quyền lợi riêng của nước Mỹ mà đồng tình với Cộng sản Việt Nam bán đứng Việt Nam cho Tàu Cộng như năm1974 nước Mỹ đã bán đứng Hoàng Sa của Việt Nam cho Tàu Cộng hay nước Mỹ đã làm ngơ để cho Tàu Cộng đánh phá và chiếm đất liền, biển đảo Việt Nam từ năm 1979 đến nay. Ngài nên hiểu rằng, nếu Ngài làm như vậy là Ngài không hiểu gì về lòng dân Việt Nam chúng tôi đối với Tàu Cộng và đối với Cộng sản cầm quyền Việt Nam. Ngài làm như vậy, Ngài còn là người phản bội lại tinh thần hiệp sĩ, sứ mệnh và vai trò cao cả của người Mỹ đối với tự do của con người trên quy mô toàn thế giới mà nước Mỹ đã không ngừng thực hiện trong hàng trăm năm qua. Ngài làm như vậy, Ngài còn là người phản bội lại lý tưởng, phản bội lại xương máu của 363 ngàn người Mỹ đã bỏ mạng và bị thương ở Việt Nam trong công cuộc chống, chặn đứng và phá tan âm mưu xâm chiếm toàn bộ khu vực Đông Nam Á của Cộng sản Nga – Xô và Hán Cộng trong những năm 1960 – 1975.
Ngài cũng đừng quên bản chất của cộng sản chỉ là giòi bò, chúng chỉ có thể bị tiêu diệt chứ chúng không bao giờ cải tạo được.
Xin Ngài hãy luôn nhớ Ngài là tổng thống của một cường quốc văn minh chứ Ngài không phải là Tổng bí thư, Chủ tịch hay Thủ tướng của một thể chế giòi bọ để Ngài phải hạ mình thành giòi bọ như họ.
Xin Ngài đừng quên. Và chỉ khi Ngài không quên, Ngài mới có tâm thế đúng của một Tổng thống thuộc cường quốc số một thế giới để nói chuyện với Cộng sản Việt Nam; Ngài mới biết phải làm gì để có lợi cho nhân quyền của Việt Nam, không có lợi cho Cộng sản cầm quyền ở Việt nam. Có như vậy, Ngài mới khỏi bị Cộng sản Việt Nam lừa dụ như đã và đang lừa dụ Ngài cũng như lừa dụ nước Mỹ. Có như vậy, những người Việt Nam chân chính mới khỏi thấy xấu hổ hay thất vọng từ Ngài.
Với những mong muốn đó, một lần nữa, Nhóm Bà Đầm Xòe chúc Ngài gặt hái được nhiều thành công trong chuyến thăm Việt Nam của Ngài vào từ ngày 22 tháng 5 năm 2016.
Nhóm Bà Đầm Xòe

His Letter to the President of the United States – Barack Obama
Your Excellency.
Group Ms. Dam bat Vietnam as well as many think, a visit to Vietnam from May 22, 2016 His to Him His mission for the United States to negotiate a ploy in the world order that Americans are headed. We are the same people who genuinely respected Vietnam that his rights.
We, looking forward to his first and only president of this country do not like donkey to the Vietnam Communist nose and brought him strings go their way alone.
He must not forget, after the 1975 war, the US has repeatedly made many decisions to communist Vietnam. The Americans hope that one day the Communist Vietnam will repent and normal human awakening. That is: The United States does not stop humanitarian aid to Vietnam, demining for Vietnam, the Vietnam embargo, agreed to Vietnam to the World Trade Organization (WTO), agreed to Vietnam Men join the Human rights Council of the United Nations, on arms sales to Vietnam, signed the US-Vietnam strategic partnership, etc, and has recently been promoted to help Vietnam to join the organization economic partnership Agreement trans-Pacific (TPP). Even US President was not afraid of dirty chairs the White House, humbly invite Vietnam Communist leader is Phan Van Khai and Nguyen Phu Trong sat in the chair of the White House position in a head of state. America was condescending and wealth-consuming to implement hoped Vietnam to change.
But, in response to the goodwill that is America’s deception Vietnam’s Communist government. Vietnam Communists never underestimate the value of Americans, the United States. They did not stop cursing and criticizing and condemning the United States for all the problems of the United States to America and America to the world. They never really considered the United States, Americans are friends. Mouth they say, looking forward to “close the past,” but the action is always the opposite. Mouth they say “respect human rights” but the action is always the opposite, and so on. They have never had a proper attitude of respect for the United States, Americans. They only really appreciate America’s money and find every trick to extort money from the United States. They see Americans just as the sheep and the cows only.
The essence lies, deception of Vietnam’s Communist government has never and will never change. It was an ever-present reality..
The United States is a democratic superpower, an economic powerhouse, a powerhouse of security and defense, a science and technology powerhouse, always stand at the leading position in the world, can not be kept ignorant, continued knights to continue to Communist Vietnam forever cheated example. American money made from the sweat and tears of American workers have. Strong republic of the United States also built from the blood of the American people that there is. The United States is the world’s well respected from sweat, tears and blood poured out of the American people that there is. The United States has also served as Vietnam that sacrifice to 58,000 lives, injured more than 305,000, costing tens of billions of dollars to build a country eager Vietnam have freedom and democracy. Bones and souls of the American people have sacrificed and injured are still lurking in the country of Vietnam and now in America.
All of these help, hope ever of Americans against Vietnam only benefit the ruling communists without significant benefits for the people of Vietnam.
So the trip to Vietnam from May 22, 2016, we wish Mr. President America – B. Obama Please do not forget the history, not only because of America’s own interests, but he continues to help Communist Vietnam, as the US has done. He also should not because America’s own interests that concur with Vietnam Communist Vietnam sold out for Community vessels as 1974 the United States has sold out Vietnam’s Paracel for Tau Community or the United States turned a blind eye to the Tau Czech invade and occupy the land, sea and island Vietnam from 1979 to present. He should understand that, if he did so he does not understand anything about the unpopular Vietnam Communist us to ship and for the ruling Communist Vietnam. He did so, He is who betray chivalry, mission and role of American greatness for human freedom worldwide scale that the United States has constantly done in row hundred years. He does so, he is the ideal person to betray, betray the blood of 363 bones of thousands of Americans were killed and wounded in Vietnam in the fight against, intercepted and destroyed the entire conspiracy invasion Southeast Asia’s Communist Russia – Soviet and Chinese Communists in the years 1960-1975.
You also do not forget the essence of communism is just crawling with maggots, they can only be destroyed, but they never renovated it.
May He remember him as the president of a civilized powers but he was not a General Secretary, President or Prime Minister of an institutional worms to him to stoop to worms like them.
Please do not forget. And only when he does not forget, he’s new right mind for a president of the world’s leading power to talk to Communist Vietnam; He knows what to do to benefit Vietnam’s human rights, is not conducive to the ruling Communist in Vietnam. Thus he new from Communist Vietnam has been fooled like donkeys and donkey his example the US example. Thus the new Vietnam from genuine ashamed or disappointed from Him.
With the desire that, once again, BA ĐAM XOE Group wished he achieved much success during his visit to Vietnam from May 22, 2016.
Ha noi. 5 May 2016
BA ĐAM XOE Group

21 phản hồi to “Thư Gửi Ngài Tổng Thống Nước Mỹ – Barak Obama”

 1. Trần Long Says:

  Không biết tên óc cho nào viết ra bức thư này, không biết tên này có biết liêm sỉ là gì không, loại mặt dày, đầu óc thối nát mới có thể viết ra những câu từ bẩn thỉu như thế này. Nói mỹ nhân từ, chỉ là vài khoản hỗ trợ, gỡ bom gỡ mìn gì đó, sao không nói tất cả những đau thương, mất mát mấy chục năm dân ta phải chịu đựng dưới sự xâm lược của Mỹ. Đúng là loại người cười trên máu và nước mắt của dân tộc, miệng lưỡi rắn độc, nịnh hót bọn Mỹ để nó quẳng cho khúc xương mà gặm.

  • Van Ha Says:

   Bạn có hiểu ” xâm lược” nghĩa là gì hay không ?
   Xâm lược nghĩa của nó là đi chiếm đất đai, tài nguyên, tài sản của một nước khác bằng võ lực cộng với sự tàn bạo, giết chóc, hoặc để áp đặt một chủ nghĩa lên một dân tộc, một đất nước khác ! Và khi hiểu như vậy bạn nhìn về hai nước cộng sản liên bang Nga + cộng sản Tàu mà suy gẫm…Mỹ sang “xâm lược” nước ta, bạn nói xem chúng chiếm đoạt những tài nguyên, đất đai…v.v..bạn kể ra xem nào, và chúng áp đặt chủ thuyết nào?
   Để chặn “làn sóng đỏ cộng sản” đang lan rộng trên toàn cầu, và hoàn toàn không chút thích hợp với con người và đất nước mình, dĩ nhiên Mỹ và đồng minh phải liên kết cùng nhau chứ bạn? Sao bạn và những ai thích cộng sản không tự hỏi xem những nước “bị Mỹ xâm lược” ấy, tại sao họ đều có được một thể chể tự do và một nền kinh tế phát triễn và ngày càng vững mạnh, chưa nói đến sự khai phóng nhân bản hiện diên trong xã hội, trong văn-chương, trong nền tư-pháp biệt lập?
   Nền chính trị nào cũng có những khuyết tật đáng lên án, nhất là trong quá khứ, không nước nào không có Máu vá Nước mắt trong quá trình VƯỢT, THOÁT…nhưng tôi hy vọng bạn không để cho cảm tính, để những mất mát, hy sinh cá nhân và gia-đình trong quá khứ chiến tranh hai miền, hoăc, có thể hiện tại là do từ chức vụ, do chiếc ghế đang ngồi sợ một ngày nào phải “lung lay”, thì trong tận cùng, hãy suy nghĩ thật chính xác trước khi nói ra một câu hay một chữ nào đó. Mong được vậy !
   Vân Hà.

  • Van Ha Says:

   Nói thêm rằng cộng sản Bắc-việt đã phát đông cuộc chiến, truớc hết là thành lập “Mặt trân giải phóng Miền Nam”,sau đó với sự tiếp tay của cs Nga, Tàu với tàu xa, vũ khí, đạn dược dồi dào, chưa kể các nước nầy khôn khéo dấu mặt binh lính của mình qua các trận địa ở Miền Bắc, Bắc-việt suốt bao nhiêu năm ồ ạt đưa quân vào Miền Nam với câu tuyên bố sắt máu hủy diệt của Hồ-chí-minh “dẫu có phải đốt trụi dãy Trường-sơn…” và khi đó thì nào là du-kích, biệt-động thành…khuủng bố, ném mìn, quăng lựu đạn, ám-sát, đắp mô giật mìn xe đò lưu thông trên quốc lộ…Miền Nam PHẢI TỰ VỆ chứ bạn? Phải tìm sự giúp đỡ, giúp sức từ các nước không chấp nhận cộngsản như mình chứ ?
   Hiên nay, người bạn Tàu của Hồ-chi-minh, của đảng cộng sản VN nó đang thế nào trên nước ta chắc bạn không ” như bọn óc chó” mà là óc Người, vậy bạn nghĩ gì về cái đảng cs cầm quyền nầy, về sự tham lam, tham nhũng, về đám kiêu binh côngan “còn đảng còn mình”, về những câu nói ngô nghê thiếu trình độ, thiếu kiến thức của mấy ông rất to, về bọn Tàu đầy dẫy vì được sự tiếp tay của “đảng ta” đang chiếm hữu đất đai (yếu huyệt), công ăn việc làm của tầng lớp công nhân VN?
   Hãy hiểu cho rõ hai chữ XÂM LƯỢC LÀ GÌ ?!
   Vân Hà.

  • Tô Vĩnh Diện Says:

   Mày đang gây thêm tội ác với NDVN đấy! Thằng chó Long! Mày không nghe cả nước đang chửi rủa chúng mày à? Sao không dám đối thoại tiếp? Cứ “ẳng” lên một cái rồi cong đít bỏ chạy?

 2. THƯ GỬI TỔNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA (Bà Đầm Xòe) | Ngoclinhvugia's Blog Says:

  […] Thư Gửi Ngài Tổng Thống Nước Mỹ – Barak Obama […]

 3. VĂN HÙNG Says:

  Sụp đỗ tất cả . Xã hội rối loạn . Niềm tin không còn .

 4. Tre Làng Says:

  Một bức thư thể hiện sự ảo tưởng quá nặng nề, cái gì mà đề nghị ông Obama đừng chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của nước Mỹ chứ, sao ông ta phải nghe cái đám cún con mà đất nước ông ta bỏ tiền ra nuôi dưỡng và sai bảo chứ nhỉ. Rồi lại còn cái gì mà việc Mỹ xâm lược Việt Nam trước kia là giúp đỡ Việt Nam chứ, nực cười quá đi.

  • DânOan Says:

   Obama: – Ông Tổng trọng, mặc dù nhân dân Mỹ phản đối, chúng tôi vẫn mời ông đến để ta gặp nhau ở Nhà Trắng….
   Lú: – Vâng, nếu ông sang VN, chúng tôi cũng sẽ mời ông đến chỗ linh thiêng nhất của chúng tôi…
   Obama: – Cám ơn ông, tôi không đến viếng chỗ ấy đâu…
   Lú: – Vâng, thực lòng mà nói, chỗ ấy lâu nay không có chuyên gia Liên Xô, nên cái xác lãnh tụ của chúng tôi nó bốc mùi thối… Cũng may nhờ có… đàn Lợn dư luận tuyên truyền, quảng cáo, cho nên nó vẫn linh thiêng!
   Obama: – Vậy là lăng ông Hồ các ông đã được biến thành trại nuôi Lợn? Tôi sẽ không bao giờ đến chỗ đó!
   Tôi không muốn đến VN để … xem lợn! Tôi muốn được gặp, nói chuyện với nhân dân VN!!!

   (Tin từ Nhà Trắng: Tới đây đến VN, để chống lại mùi các loại xác chết (lợn, cá…) ở VN, Obama sẽ đeo mặt nạ phòng độc, máy thở oxy).

  • Van Ha Says:

   Thế kỷ 21 mà vẫn còn ngồi dưới gốc tre trong làng mà nhí nhố à ?
   Tội nghiệp !

 5. Khách Says:

  Đỉnh cao trí tuệ của đồng đảng giòi bọ! Nó liên tục lừa nước Mỹ từ hiệp định paris 1972 đến nay và sẽ còn nữa,đã đối tác thì 2 bên cùng có lợi nhưng Mỹ đã được lợi gì từ csvn.

 6. Nặc nô Says:

  TỘI ÁC thằng TRỌNG LÚ : Trời không dung, Đất không tha ! ! !

  Trọng lú Phò Ma (Formosa),

  Mả cha Phú Trọng ! ! !

  Chừ hắn cứng họng,

  Như chó mắc quai.

  Cá chết từng ngày,

  Phơi thây đầy biển.

  Tội ác Trọng lú,

  Trời tru, Đất diệt !

  Dân Việt vốn hiền,

  Cũng phải nổi điên.

  Xiềng cổ Trọng lú,

  Buộc đá vào thân,

  Dìm xuống bể Đông,

  Tế thần Đông hải !

 7. Ẳng ẳng Says:

  Mấy chú thông cảm. Cái bọn chó đẻ ở VN làm gì mà tui không biết.
  Chẳng qua là còn một mớ súng đạn củ ở Afganistan chưa bán được nên tui chưa rút quân ra khỏi đó được như đa hứa. Tui đi VN chuyến này là bán cho xong cái mớ đồ củ đó rối mới về hưu làm người tử tế được.

 8. DânOan Says:

  Lũ chó công an, lợn dư luận được bọn “lãnh đạo” CSVN, tay sai của Tàu khựa, sai đi khuyên nhủ nhân dân, cứ ngồi nhà, đừng đi biểu tình, rồi sẽ được yên thân
  Chúng còn vu cáo, ai đi biểu tình là “nhận tiền của thế lực thù địch”. Chúng chưa hề nghe đến LƯƠNG TÂM, cho nên chúng không biết người dân xuống đường vì LƯƠNG TÂM thúc giục!
  Lũ óc chó, óc lợn ấy chỉ biết bảo vệ khúc xương thừa mà bọn độc tài CSVN quăng cho, chúng không thể nghĩ xa hơn được là con cháu chúng sẽ không có tương lai vì phhả sống trong môi trường và xã hội bẩn thỉu!
  Chừng nào VN vẫn còn bọn độc tài CS thống trị, Nhân dân VN rồi sẽ phải chết như tôm cá Biển Đông!

 9. NGƯỢC NẮNG Says:

  “”” Hẳn Ngài chưa quên, sau chiến tranh năm 1975 đến nay, người Mỹ đã liên tục thực hiện nhiều quyết sách đối với Cộng sản Việt Nam. Người Mỹ hy vọng một ngày Cộng sản Việt Nam sẽ sám hối và thức tỉnh làm người bình thường. Đó là: Nước Mỹ không ngừng viện trợ nhân đạo cho Việt Nam, rà phá bom mìn cho Việt Nam, bỏ cấm vận cho Việt Nam, đồng thuận cho Việt Nam vào Tổ chức thương mại thế giới ( WTO), đồng thuận để Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc, bán vũ khí cho Việt Nam, ký kết hợp tác chiến lược Mỹ -Việt, vân vân, và gần đây đang thúc đẩy giúp Việt Nam ra nhập tổ chức Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). Thậm chí, Tổng thống Mỹ còn không sợ bẩn ghế Nhà Trắng, hạ mình mời thủ lĩnh Cộng sản Việt Nam là Phan Văn Khải và Nguyễn Phú Trọng ngồi vào ghế của tòa Bạch ốc trong tư thế một nguyên thủ quốc gia. Nước Mỹ đã hạ mình và tốn nhiều của cải để thực hiện hy vọng Việt Nam có bước thay đổi.””” tác giả nói nghe có vẻ như người Việt Nam chúng ta được người Mỹ ban ơn huệ cho đất nước chúng ta thì phải ,và có suy nghĩ như tác giả không phải là người Việt Nam thì phải .Cái gì mà sám hối ,mà thức tỉnh mà lừa dối . Đất nước Việt Nam là một đất nước có chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ chính nước mỹ là những kẻ đã gây bao tội ác trên đất nước việt nam. Và trong tình hình mới khi đất nước ta đã hoàn toàn giải phóng và đòi lại được độc lập chủ quyền tiến vào giai đoạn phát triển đất nước quan hệ hai nước đã bình thường hóa và tiến tới hợp tác hai bên cùng có lợi chứ không phải kiểu mỹ đã giúp việt nam vô điều kiện đâu hoặc là họ muốn bù đắp những tội ác mình đã gây ra trên đất nước ta mà thôi.

  • LợnDưLuận Says:

   Nhân dân VN chỉ mong ông Trời bắt được lũ Lợn dư luận cùng những thằng tromg Bô Chính trị đảng chó CSVN chúng mày đi xúc cá chết ở Biển Miền Trung về mà ăn, ăn xong rồi khen cá ngon… vì nó là Cứt của quan thày Trung Cộng chúng mày!
   Còn đảng độc tài CSCN, Đất nước này còn nhiều thảm họa! Chính họ hàng con cháu lũ côn an, lũ lợn dư luận chúng nó rồi sẽ bị qủa báo, bị chết vi môi trường ô nhiễm, quan hệ xã hội thối nát, chết vì ung thư, vì giao thông, vì không đươc chăm sóc y tế. Cứ bảo vệ đảng chó đi!!! Lũ Lợn!!!

 10. Nguyễn Thùy Trang Says:

  QUÍ ANH CHỊ TẠI QUỐC NỘI BỊ CÔNG AN ĐÀN ÁP CHÚ Ý: THỦ TỤC KIỆN CSVN VI PHẠM NHÂN QUYỀN RA LIÊN HIỆP QUỐC.

  (*) Thùy Trang đã liên lạc xong về thủ tục gửi cho Liên Hiệp Quốc về vi phạm Nhân Quyền, tin vui là LHQ đã đồng ý nhận đơn của các nạn nhân bị Công An đánh đập trong kỳ biểu tình vừa qua 8/5/2016.

  (1) Nếu bạn là nạn nhân bị CSVN đánh đập, muốn đưa chuyện nầy ra LHQ, xin liên lạc với Thùy Trang qua email thuytrangnguyen@gmail.com hoặc trên FB nầy.

  (2) Thùy Trang sẽ gửi mẫu đơn điền cho bạn bằng tiếng Việt (chừng 10 lá đơn điền vào ô và chi tiết sự kiện bị đàn áp, thời gian xảy ra nếu có hình ảnh video sẽ thuận lợi hơn).

  (3) Sau khi bạn điền xong đơn bằng tiếng Việt “NHÁP”, Thùy Trang sẽ dịch sang tiếng Anh nội dung đúng như những gì bạn điền bằng Việt Ngữ, và giúp bạn đánh máy vào lá đơn bằng Anh Ngữ nầy, sau đó Thùy Trang chuyển đơn Anh Ngữ nầy cho bạn qua dạng pdf thông qua qua email.

  (4) Sau khi bạn nhận lá đơn Anh Ngữ “CHÍNH THỨC” mà Thùy Trang chuyển lại, bạn in ra và KÝ TÊN vào lá đơn của bạn rồi chụp hình hoặc scan ra image hoặc pdf chuyển lại cho Thùy Trang – Từ đó Thùy Trang sẽ đem thư bạn tới tận trụ sở Liên Hiệp Quốc để nộp.

  (*) Các bạn đang ở Việt Nam, liên lạc gấp với các nạn nhân bị Công An đánh đập trong trong kỳ biểu tình vừa qua, cho họ email Thùy Trang để họ liên lạc nếu trường hợp họ bị đàn áp, muốn đệ đơn lên LHQ về chuyện nầy.

  (***) Quan trọng, Các bạn ở Việt nam có thể làm thủ tục ỦY QUYỀN cho bất cứ người nào ở nước ngoài để gửi đơn cho LHQ – Người được ỦY QUYỀN có đầy đủ pháp lý để thưa chính quyền CSVN ra LHQ. Nếu bạn là người được ỦY QUYỀN, Xin liên lạc Thùy Trang làm thủ tục gấp.

  Thùy Trang nhắc lại lần nữa là LHQ sẽ chấp nhận đơn thưa của cá nhân, thưa chính quyền sở tại VI PHẠM NHÂN QUYỀN.

  Sẽ thông báo kết quả cập nhật.

  Nguyễn Thùy Trang

 11. Nặc nô Says:

  Dân VN nộp đơn kiện kêu oan cho TT Obama xử lý bọn CS óc chó đê.

  • Bình Minh Says:

   Nghe mà muốn ói. Làm như TT Obama là thánh, là thần tiên không bằng đấy. Làm như Obama thì có mọi quyền tối cao, có thể thay đổi cả thế giới không bằng đấy. Người Việt Nam oan ở đâu, đừng có gọi đội ngũ dân oan Cấn Thị Thêu ra mà dọa người ta nhé, ả ta bị vạch trần lâu rồi. Mà nhìn nội tình Mỹ thì thấy rằng Obama cũng chẳng có tư cách mà can thiệp vào nội bộ nước khác

 12. Nặc nô Says:

  KHẮC TINH OBAMA: – Ê, TRỌNG LÚ, DẸP CS ĐI, NHA MÀY ! !

  Obama xứ Cờ Hoa,

  Mà sao lại thấy rất là… Việt Nam.

  Cũng làn da sẫm ngăm ngăm,

  Cũng đôi mắt sáng chứa chan tình người.

  Nụ cười quá đỗi vui tươi,

  Khác xa cái lũ đười ươi Hồ Tàu.

  Obama yêu thiếu nhi,

  Nhưng không làm ẩu, chụp ôm hôn như… Bác Hồ (!)

  Côn đồ nhà Sản kiêu binh,

  “Ê Trọng Lú, dẹp Mác, Lê-nin đi, nha mày !

  Làm chó Hán? Liếm đít Trung?

  Hay làm bạn Mỹ??? Lú, mày chọn đi?”

  Lời nghiêm nghị, quá uy nghi.

  Cẩu tặc Trọng Lú : – Em… em… thì… theo dân…!…

  – Mày đần, nhưng cũng biết khôn,

  Mau mau bố cáo, không thì dân… chôn mày ! ! !

  Ôbama, đáng bậc Thầy,

  Bè lũ Trọng Lú phải gật đầu xuýt xoa.

  Ôbama xứ Cờ Hoa,

  Mà sao lại thấy rất là Việt Nam !

  Lời thật, chẳng phải nói sàm,

  Lũ chó nhà Sản chớ hàm hồ sủa hoang !….

 13. Nguyet Anh Says:

  Nên tổ chức tuần hành xuống đường vào những ngày TT Mỹ có mặt ở VN.

 14. phim sex. phim con heo Says:

  If some one wishes expert view concerning blogging afterward i propose
  him/her to visit this web site, Keep up the good work.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: