Archive for Tháng Hai 23rd, 2016

XEM THỜI PHÁP THUỘC HỌ CHI TIÊU NGÂN SÁCH VÀ THU THUẾ .

Tháng Hai 23, 2016

S-50-39-R21

A) Nền tài chính ở Việt Nam thởi Pháp được chia thành

A1. Ngân sách địa phương:Ngân sách địa phương, gồm các xứ và các tỉnh, dựa vào các khoản thuế trực thu và gánh những chi phí ở từng địa phương.
A2.Ngân sách Liên bang Đông Dương:Ngân sách liên bang dựa vào các khoản thuế gián thu và gánh các chi phí chung.
Năm 1930, thu ngân sách của chỉnh phủ thuộc địa là 97,7 triệu đồng Đông Dương, năm 1939 tăng lên đến 115,3 triệu đồng, trong đó thuế chiếm từ 74% đến 82,1 %.

(more…)