Archive for Tháng Ba 31st, 2014

Phiếm đàm: Con cháu ta cõng nợ của ông cha đến bao giờ ?

Tháng Ba 31, 2014

Đào Dục Tú
Người Việt nói riêng ,người phương Đông hàng nghìn năm chịu hướng đạo và câu thúc tinh thần bởi hệ tư tưởng Nho giáo có một nỗi sợ truyền kiếp ” chết không nhắm được mắt” . Một trong những lý do, một nguyên cớ ,một áp lực gây ra tình trạng bất thường đó là để nợ đời mình cho đời sau con cháu trả. Nợ ,có thể là nợ tiền,có thể là nợ tình, tình nghĩa đúng. . .nghĩa .Chuyện nợ cá nhân riêng tư ngoài phương diện đạo đức thì có gì đáng nói nhiều đâu. Còn nợ tầm cỡ quốc gia dân tộc mới thật là nghiêm trọng, đáng lao tâm khổ tứ ,đáng bàn . Tự nhiên nhớ đến chuyện . . .ngày xưa,thời đang chống Mỹ cứu nước,”ông anh láng giềng không lồ” môi hở. . .răng gẫy thừa cơ đi đêm với Mỹ,vội vàng dùng binh pháp Tôn Tử hiện đại lấy thịt đè người chiếm Hoàng Sa của VN lúc bấy giờ do chính quyền Sài Gòn quản trị. Nghe đâu thời đó có vị giao giảng đại ý ta để bạn giữ hộ còn hơn là để bọn ngụy chiếm đảo . . .Và bây giờ thì trong khi “bạn ta” cắm chắc tiền đồn biển Đông ở đó ,lập thành phố Tam Sa chính quyền hóa ,chính thức hóa ở đó,lại có người định hướng : ta không đòi được thì con cháu sau này đòi ,mất thế nào mà mất !.

 

(more…)