Archive for Tháng Chín 19th, 2013

Đau thương hành

Tháng Chín 19, 2013

Kính tặng Tổ Quốc

Thế Dũng

1

Photo Thai Gottsmann (Leipzig-08.2012)

I

Tống biệt chưa ghê bằng tử biệt

Tử biệt chưa kinh bằng sinh ly

Sinh ly ? –  Giời ạ ! – Thật thảm thiết …

Nước nát – Nhà tan-Đành biệt ly?

Biệt ly ! –  Mười chết, một sống sót

Sinh Nam Tử Bắc huyết lệ nhòa

Vạn xác trẻ già vùi đáy biển

Sinh Bắc Tử Nam máu thành hoa?

(more…)