Archive for Tháng Năm 3rd, 2013

Trí thức đểu

Tháng Năm 3, 2013

Bắc Phong

Mình đã chán nghe chuyện sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam nhưng đọc xong bài1 Góp ý về một bản góp ý về Hiến pháp của bác Phạm Quang Tuấn mới đây trên Tiền Vệ lòng lại thấy bâng khuâng nên xin viết mấy dòng đồng cảm mình hiểu đại khái bác Phạm Quang Tuấn hùng hồn phản biện vì theo giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà toán học nổi tiếng và các trí thức tham gia làm trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp (CVHP) thì sự lãnh đạo nhà nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một thực tế lịch sửviệc bỏ điều 4 hiến pháp trong hoàn cảnh hiện tại có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lượng định  đối với tiến trình phát triển trong ổn định của đất nước.”nên ông ta và các bạn trong nhóm CVHP xin góp ý bổ sung “sự lãnh đạo của Đảng là do nhân dân uỷ thác,  có điều kiện và phải được nhân dân kiểm tra, giám sát; cơ chế kiểm tra, giám sát phải được pháp luật quy định.

(more…)